Menu

Feasibility study, R&D

شرکت پارس آمود با توجه به نیاز صنعت نوپای مهندسی نمای کشور و بجهت یافتن راه حل های نوین مهندسی متناسب با ساختار اجرایی داخل که در عین حال پاسخگوی الزامات آیین نامه ای نیز باشد.

بخشی از توان مهندسی خود را به حیطه تحقیق و توسعه صنعت نمای کشور اختصاص داده و بخصوص در برخی پروژه های خاص خود نیز موفق به ارائه راهکارهای عملی نوین گردیده است. همچنین این شرکت با بهره گیری از امکانات و متخصصان خود و با همکاری مرکز مطالعاتی برخی از برند های مطرح بین المللی فعال در صنعت نما من جمله شرکت REYNAERS ، امکان انجام مطالعات بررسی مهندسی نما و ارائه آلترناتیو های ممکن و امکان سنجی اجرایی این نماها و نهایتا ارائه راهکارهای نوآورانه مهندسی در این حیطه را دارا می باشد.